Obchodní podmínky

Vážený zákazníku,

jsme velmi potěšeni a nadšeni, že se chystáte zakoupit jeden (nebo možná více :) našich produktů, které tvoříme s nadšením a láskou. Tento váš záměr je pro nás obrovský závazek, protože radost a spokojenost, kterou dostáváte s naším produktem, je pro nás velmi důležitá. Chceme vám být nablízku při rozhodování, jak naložit s vašimi vlastními fotografiemi. Přečtěte si, prosím, pozorně následující řádky. Najdete v nich podmínky, za jakých můžeme společně obchod uzavřít, jak předejít nepříjemným událostem, které by nás rozdělily.
Přejeme si, abyste se stal naším nadšeným zákazníkem, který se bude rád na naše stránky vracet.

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko ODESLAT na konci objednávkového procesu potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámil s našimi obchodními podmínkami a zásadami ochrany a zpracování osobních údajů a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko, prosím, neklikejte.


O B S A H

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5. VLASTNICTVÍ VÝROBKŮ A AUTORSKÁ PRÁVA
6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
8. PŘÍPRAVA TISKOVÝCH DAT
9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
12. DORUČOVÁNÍ
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové služby prodávajícího. Internetová služba je prodávajícím provozována na internetové adrese www.vyrobafotodarku.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Prodávající: Antoní Halla, Dolní Žandov 300, 350 02 Cheb;
 provozovna: Svobody 50, 350 02 Cheb; IČ: 688 03 851, DIČ: CZ6511160975,
 registrace ŽL: 1666/2004/Ch, ev.č.: 340200-21059-01
1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.vyrobafotodarku.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obsahuje seznam výrobků nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízených výrobků jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícímu uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístněné ve webovém rozhraní odchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednaných výrobcích
b) způsobu úhrady kupní ceny výrobků,
c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.

  

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti při převzetí v provozovně prodávajícího na adrese Svobody 50, Cheb
b) předem bezhotovostně na účet prodávajícího
c) předem on-line platební kartou
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  

5. VLASTNICTVÍ VÝROBKŮ A AUTORSKÁ PRÁVA

5.1. Kupující prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál. Kupující ručí sám za to, že neporuší žádná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky. Prodávající neodpovídá za obsah tiskovin. Odpovědnost za případné porušení práv třetích osob, zejména nároky vyplývající z autorských práv, nese výhradně kupující.
5.2. Digitální data a jiné předměty upotřebitelné k opětovnému použití jakož i polotovary a hotové výrobky nebudou u prodávajícího po termínu dodávky uschovávány ani nebudou objednateli zasílány.

  

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Dle § 53 odst. 7 českého občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do dvou týdnů po uzavření smlouvy bez udání důvodu a zboží vrátit, za předpokladu, že je zboží způsobilé k vrácení. Vzhledem k tomu, že prodávající upravuje polygrafické výrobky výhradně dle specifikace kupujícího, je právo spotřebitele na zrušení smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku dle § 53 odst. 8 písm. c), občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. vyloučeno.
6.2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávky a kdykoliv odstoupit od již uzavřených smluv po doručení tiskových dat, jejichž předmětem jsou tisková data propagující pornografii, fašismus či porušující právní řád České republiky.

  

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat Poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč za den a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Veškeré dokončené objednávky jsou závazné, v případě nevyzvednutí nebo nepřevzetí zásilky budou vymáhány náklady na výrobu a doručení v plné výši.
7.3. Je-li kupujícím zvolena možnost vyzvednutí zboží na pobočce, vyzvedne si jej neprodleně po obdržení e-mailové výzvy. Při nevyzvednutí zboží je kupujícímu po 5 dnech odeslána e-mailem 1. upomínka a po dalších 5 dnech 2. upomínka vyzvednutí. Od druhého dne po odeslání 2. upomínky je prodávající oprávněn požadovat Poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč za den a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Veškeré dokončené objednávky jsou závazné, v případě nevyzvednutí nebo nepřevzetí zásilky budou vymáhány náklady na výrobu v plné výši.
7.4. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručování.
7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
7.6. Další Práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

  

8. PŘÍPRAVA TISKOVÝCH DAT

8.1. Prodávající vyrábí výrobky pouze na základě tiskových dat, která předá objednatel.
8.2. Objednatel je povinen tisková data před jejich předáním důkladně zkontrolovat, zda jsou vhodná pro provedení požadované zakázky a jsou v souladu s technických návodem prodejce. Nebezpečí případných chyb polygrafických výrobků v důsledku chybných tiskových dat nese výhradně objednatel.

  

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
9.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během třech měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
9.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně Záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (viz níže doručovací adresa).
9.5. Prodávající nezodpovídá za vady způsobené objednavatelem, při kterých objednavatel nezohlednil pokyny týkající se předpokladů pro přípravu a předání tiskových dat. To platí zejména pro tiskoviny, jejichž základem jsou barvy RGB, u nichž je příliš nízké rozlišení, nebo jsou použity druhy písma, které nejsou pevnou součástí dokumentu.
9.6. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné prodejcem.
9.7. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má kupující - spotřebitel právo na mimosoudní řešení takového sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce(ČOI), Ústřední inspektorát - oddělení ADR, www.coi.cz; www.adr.coi.cz - s kontakty tamtéž.

  

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
10.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
10.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
10.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 občanského zákoníku.
10.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

  

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).
11.2. Správcem osobních údajů kupujícího je Antonín Halla se sídlem Dolní Žandov 300, 35002 Cheb, IČ: 688 03 851, živnostenský list registrován pod č.j. 1666/2004/Ch, ev.č. 340200-21059-01. Veškeré osobní údaje získané prostřednictvím těchto webových stránek při naplňování smlouvy zpracovává jako správce, rozhoduje jak, za jakým účelem a jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány, se kterými smluvními zpracovateli bude spolupracovat.
11.3. Prohlášení správce: Jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované zákonem o ochraně osobních údajů a Obecním nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Prohlašujeme, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy a morálkou a to jen na základě platného právního důvodu, tj. udělením vašeho souhlasu, plněním smlouvy nebo oprávněného zájmu.
11.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím (správcem), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Těmito údaji jsou: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně jen jako „osobní údaje“).
11.5. V případě udělení souhlasu zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky kupující souhlasí se zpracováním jména, příjmení a emailové adresy pro účely přímého email marketingu, tj. zasílání informačních zpráv, newsletterů a obchodních sdělení. Tyto údaje zpracováváme po dobu 5 let od udělení souhlasu. Odhlášení z odběru obchodních sdělení nebo newsletterů lze učinit přímým odkazem v patičce těchto sdělení.
11.6. Prodávající (správce) dále zpracovává osobní údaje pro naplnění zákonné povinnosti při vystavování a evidenci daňových dokladů.
11.7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
11.8. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
11.9. Smluvní zpracovatelé osobních údajů kupujícího:
- SONUS technology s.r.o. - IT společnost, na jejichž serverech provozuje prodávající webové rozhraní obchodu.
- SmartSelling a.s. - zpracovatel osobních údajů pro účely email marketingu.
- Miroslava Vystydová - axterní účetní agentura, která pro prodávajícího zajišťuje vedení a zpracování účetnictví a evidenci daňových dokladů. S pověřením správce tedy zpracovává a po dobu jednoho účetního roku archivuje fakturační údaje kupujícího. Po této době přechází zákonná lhůta evidence daňových dokladů na vrub správce.
Dalšími zpracovateli osobních údajů kupujícího jsou poskytovatelé přepravních služeb, bez jejichž činnosti nelze produkty doručovat.
11.10. Osobní údaje budou zpracovány po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo uzavření kupní smlouvy, vyjma těch osobních údajů, které jsou vázány jinými právními předpisy (např. zákonné lhůty evidence daňových dokladů). Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
11.11. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající (správce) nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má:
a) právo na informace a přístup - může požádat prodávajícího (správce) nebo zpracovatele o doložení, jaké osobní údaje zpracovává, jak dlouho a proč. Prodávající (správce) nebo zpracovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace (např. náklady spojené s doručením)
b) právo na doplnění, změnu a omezení zpracování - může kdykoliv své zpracovávané údaje aktualizovat nebo doplňovat, zároveň může omezit míru zpracování nebo rozsah zpracovávaných údajů, např. zrušením jednoho z důvodů zpracování (odhlášení odběru obchodních sdělení apod.)
c) právo na přenesení osobních údajů - na žádost kupujícího předá prodávající (správce) osobní údaje kupujícího ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu (CSV) tak, aby je kupující mohl přenést k třetí straně.
d) právo na výmaz (být zapomenut) - může požádat o výmaz svých osobních údajů z databáze, prodávající (správce) provede výmaz ve lhůtě 30 dnů, vyjma těch údajů, které jsou vázány jinými právními předpisy (např. zákonné lhůty evidence daňových dokladů)
e) právo na stížnost - je-li žádost kupujícího podle předchozích bodů shledána oprávněnou, prodávající (správce) nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající (správce) nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
11.12. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

  

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
12.2. Zpráva je doručena:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát zásilku převzít,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

  

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě předmětu své podnikatelské činnosti.
13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
13.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
13.5. Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování:Skyepress - tiskárna Halla
Antonín Halla
Svobody 50, 350 02 Cheb
tel.: 354 439 318; 728 051 909
e-mail: obchod@vyrobafotodarku.cz

IČ: 688 03 851
DIČ: CZ6511160975

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
2100832057/2010


  

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnost 01.01.2023